Ochrana osobních údajů

Společnost Storck Česká republika s.r.o. (dále jen „Storck“) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a shromažďuje, používá nebo jinak zpracovává Vaše osobní údaje pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Společnost Storck je správcem osobních údajů a odpovídá za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů. Naše kontaktní údaje:

Poštovní adresa: STORCK Česká republika, Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8 - Karlín
E-mailová adresa: info@cz.storck.com
Telefonní číslo: +420 221 181 411

Pokud tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky, tyto zásady se nevztahují na shromažďování a používání údajů na odkazovaných stránkách vzhledem k tomu, že společnost Storck nemá žádný vliv na jejich nastavení ani obsah.

2.1 Používání webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek jsou dočasně zpracovávány údaje o připojení (například IP adresa, naposledy navštívená adresa URL, čas a datum, navštívené či využité stránky a prvky, jako jsou podstránky nebo tlačítka, objem přenesených dat, stav, údaj, zda byl požadavek úspěšný, popis použitého webového prohlížeče a typ zařízení). Tyto údaje zpracováváme, je-li to nezbytné pro provoz webových stránek. Právním základem je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) při zpřístupňování našich webových stránek pro účely externího zastoupení a marketingu. Údaje o připojení rovněž ukládáme do souborů protokolu na našem webovém serveru v souladu s naším oprávněným zájmem za účelem zajištění bezpečného provozu webového serveru. S vaším souhlasem můžeme tyto údaje zpracovávat také v pseudonymizované podobě pro účely uvedené v bodě 2.2.

Obecně platí, že používání našich webových stránek je možné bez poskytnutí jiných údajů, než jsou údaje uvedené v tomto odstavci (viz bod 7).

2.2 Analýza pro marketingové účely a pro optimalizaci webových stránek (Piwik PRO)

Na webových stránkách společnosti Storck jsou údaje o vašem používání webových stránek zpracovávány s využitím technologií poskytovatele Piwik PRO, konkrétně pro optimalizaci webových stránek a pro marketingové účely, pokud k tomu při první návštěvě webových stránek udělíte souhlas. Za tímto účelem se pod pseudonymem vytvářejí profily použití, které obsahují údaje uvedené v bodě 2.1 a údaje o vašich činnostech na našich webových stránkách (zejména o navštívených či využitých stránkách, tlačítkách nebo jiných prvcích a čase návštěvy či využití). Tyto profily nebudou obsahovat údaje ani nebudou spojovány s údaji, které slouží k vaší přímé identifikaci (jako je vaše jméno). Právním základem analýzy je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zpracování se provádí jménem společnosti Storck na serverech hostovaných společností Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Kolín nad Rýnem, Německo.

Pro usnadnění analýzy používání lze k rozpoznání vašeho internetového prohlížeče použít soubory cookie (viz bod 2.3). Při vaší první návštěvě našich webových stránek vás požádáme o souhlas s použitím souborů cookie k výše uvedenému účelu a k analýze používání popsané v těchto zásadách. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, postupujte podle uvedených pokynů.

Analýzu vašich údajů o používání v pseudonymních profilech můžete kdykoli deaktivovat pomocí nástroje Piwik PRO. Tuto deaktivaci můžete provést dvěma způsoby. Zaprvé si v prohlížeči můžete aktivovat možnost „Do not track“ (Nesledovat) (další informace naleznete v nápovědě daného prohlížeče). Nebo můžete kliknutím na následující zaškrtávací políčko nastavit příslušný soubor cookie a zabránit tak sledování pomocí nástroje Piwik PRO:

Informace o tom, jak procházet naše webové stránky bez použití souborů cookie, naleznete v bodě 2.3.

2.3 Soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek vás upozorníme, že naše webové stránky využívají soubory cookie za účelem zlepšení funkčnosti a, pokud k jejich využití udělíte souhlas, k podpoře analýzy používání s cílem optimalizace webových stránek a marketingu (bod 2.2).

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se odesílají z webového serveru do vašeho prohlížeče a ukládají se na pevný disk vašeho počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. To nám umožní rozpoznat opakované návštěvy z vašeho počítače a nabídnout tak lepší funkčnost webových stránek. Používáme rovněž funkční soubory cookie (tzv. nezbytné soubory cookie), které jsou při návštěvě webových stránek nutné k zajištění maximálního uživatelského komfortu. S využíváním souborů cookie můžete vyjádřit nesouhlas, a to deaktivací souborů cookie v nastavení vašeho prohlížeče, a/nebo soubory cookie smazat z pevného disku prostřednictvím nabídky prohlížeče. Pokud tak ovšem učiníte, nemůžeme u našich webových stránek zaručit plnou funkčnost (například můžete být požádáni o souhlas s využíváním souborů cookie při každé návštěvě webových stránek, protože vaše rozhodnutí lze uložit pouze pomocí souboru cookie).

Mimoto můžeme – v případě vašeho souhlasu – nastavit soubory cookie k provádění webových analýz (viz bod 2.2). Souhlas s tímto využíváním lze kdykoli odvolat. Chcete-li svůj souhlas s tímto typem analýz a využíváním souvisejících souborů cookie odvolat, postupujte podle pokynů uvedených v bodě 2.2.

V závislosti na možnostech, které nabízí váš prohlížeč, můžete také v nastavení svého prohlížeče kdykoli deaktivovat sledovací soubory cookie (které v případě vašeho souhlasu můžeme využívat) a/nebo soubory cookie odstranit z pevného disku prostřednictvím nabídky prohlížeče. Mimoto si můžete do prohlížeče nainstalovat zásuvný modul, který brání sledování a/nebo využívání souvisejících souborů cookie a chrání tak vaše soukromí.

Níže uvedené soubory cookie se nastavují při návštěvě našich webových stránek (soubory cookie, které nejsou označeny jako nezbytné, jsou nastavovány pouze s vaším souhlasem):

Cookie Category Processing by Purpose Retention period
Cookie _pk_id Category Sledování (není nezbytné) Processing by Piwik (bod 2.2) Purpose Sledování prostřednictvím nástroje Piwik – ukládá ID konkrétní stránky pro přiřazení datového záznamu Retention period 12 měsíců
Cookie _pk_ses Category Sledování(není nezbytné) Processing by Piwik (bod 2.2) Purpose Sledování prostřednictvím nástroje Piwik – ukládá ID aktuální relace prohlížeče daného uživatele pro přiřazení záznamu Retention period 30 minut
Cookie stg_last_interaction Category Sledování (není nezbytné) Processing by Piwik (bod 2.2) Purpose Sledování prostřednictvím nástroje Piwik – ukládá okamžik poslední interakce daného uživatele Retention period 12 měsíců
Cookie stg_returning_visitor Category Sledování (není nezbytné) Processing by Piwik (bod 2.2) Purpose Sledování prostřednictvím nástroje Piwik – ukládá údaj, zda se jedná o vracejícího se uživatele Retention period 12 měsíců
Cookie stg_traffic_source_priority Category Sledování (není nezbytné) Purpose Piwik (bod 2.2) Processing by Sledování prostřednictvím nástroje Piwik – ukládá zdroj (kampaň, vyhledávač, přímý vstup), z něhož uživatel navštívil webové stránky Retention period 30 minut
Cookie stg_optout Category Sledování (není nezbytné) Purpose Piwik (bod 2.2) Processing by Sledování prostřednictvím nástroje Piwik – ukládá údaj o tom, že neprobíhá sledování Retention period 12 měsíců
Cookie hl Category Jazyk (nezbytné) Purpose Storck Processing by Místní nastavení – ukládá jazyk a doménu příslušné stránky (např. de_CH nebo en_COM) Retention period 12 měsíců
Cookie hideCookieNotification Category Oznámení o souborech cookie (nezbytné) Purpose Storck Processing by Oznámení o souborech cookie – je nastaveno tak, aby se oznámení o souborech cookie nezobrazovalo při každé návštěvě webových stránek Retention period 24 hodin
Cookie hideLocationNotification Category Výběr země (nezbytné) Purpose Storck Processing by Oznámení o lokalitě – je nastaveno tak, aby se výběr země nezobrazoval při každé návštěvě webových stránek storck.com Retention period Pouze během relace prohlížeče (tzv. relační soubor cookie)

2.4 Kontaktní formulář nebo jiné komunikační kanály

Pokud využijete náš kontaktní formulář, budeme zpracovávat vaši zprávu, vaše jméno a příjmení, vaši e-mailovou adresu, vaši zemi a – pokud nám tyto informace poskytnete – vaše telefonní číslo, vaši adresu a název vaší společnosti. Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení vašeho dotazu. Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, kdy je to nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu (například pokud si vyžádáte informace o jiné společnosti spadající do skupiny Storck). Pokud se zpracování vaší žádosti týká smlouvy uzavřené s vámi a je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud se vaše žádost týká provedení předsmluvních opatření, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V jiných případech je právním základem náš oprávněný zájem na poskytnutí kontaktního formuláře a zodpovězení obecných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud nám sdělíte dotaz prostřednictvím pošty nebo jiným způsobem, zpracováváme vaše údaje také v souladu s tímto odstavcem.

Hosting našich webových stránek zajišťuje naše německá mateřská společnost (August Storck KG) u hostingového partnera denkwerk GmbH, Vogelsanger Street 66, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo, který je povinen údaje řádně zpracovávat v souladu se smlouvou o zpracování údajů.

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, nepředáváme vaše údaje třetím stranám. Předání bude provedeno pouze ve výjimečných případech, pokud jsme povinni předávat údaje na základě právních předpisů a/nebo úředních či soudních příkazů.

Obecně platí, že vaše údaje nebudou předávány žádnému příjemci ve třetí zemi (tj. mimo Evropský hospodářský prostor) ani žádné mezinárodní organizaci. Pokud je takovéto předání ve výjimečných případech nezbytné, zejména proto, že vámi položený dotaz má být předán jedné z našich společností ve třetí zemi (bod 2.4), zajistíme, aby byly splněny požadavky kapitoly V GDPR a aby tak byla příjemci zaručena odpovídající míra ochrany údajů. Za tímto účelem v případě potřeby uplatňujeme standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů do třetích zemí.

Informace uložené v souborech protokolu (bod 2.1) se uchovávají pouze v osobní formě po dobu maximálně sedmi dnů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje v souborech protokolu anonymizovány.

Pokud již zpracování údajů pro sledované účely nebude nutné a pokud neexistují žádné zákonné povinnosti pro uchovávání údajů, budou vaše osobní údaje vymazány. Relevantní doba uchovávání podle německých daňových a obchodních zákonů je šest let pro všechny obchodní dopisy (včetně elektronických) a deset let pro všechny informace týkající se daní a účetnictví.

Společnost Storck přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou, poškozením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou povinni dodržovat právní předpisy na ochranu údajů a osobní údaje zpracovávat tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Naši zaměstnanci jsou rovněž odpovídajícím způsobem školeni. Dodržování všech procesů ochrany údajů ve společnosti Storck dále zajišťují interní a externí kontroly.

Za účelem ochrany osobních údajů našich uživatelů využíváme bezpečný způsob on-line přenosu, tzv. přenos SSL (Secure Sockets Layer). Tuto praxi lze rozpoznat podle přidaného „s“ za zkratkou http://, tedy https://, resp. podle toho, že se v adresním řádku zobrazí symbol zeleného zavřeného visacího zámku. Kliknutím na tento symbol můžete získat informace o použitém certifikátu SSL. Zobrazení symbolu závisí na verzi používaného prohlížeče. Šifrování SSL zajišťuje šifrovaný a úplný přenos vašich údajů.

Právní předpisy o ochraně údajů obsahují řadu práv v souvislosti s údaji, které se vás dotýkají jako osoby (tzv. práva dotčených osob).

6.1 Právo na přístup

Máte právo obdržet potvrzení o tom, zda jsme zpracovali osobní údaje o vaší osobě. V takovém případě máte právo na přístup k těmto údajům. Podrobnosti o vašem právu na přístup naleznete v čl. 15 GDPR.

6.2 Právo na opravu a doplnění

Máte právo požádat nás o opravu nesprávných osobních údajů o vaší osobě a o bezodkladné doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

6.3 Právo na výmaz

Máte právo požadovat, abychom v případě, že nastane jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, vaše osobní údaje neprodleně vymazali. Tento důvod bezodkladného výmazu může nastat například v případě, že osobní údaje již pro zpracování vaší žádosti nejsou nezbytné nebo pokud jste proti zpracování údajů vznesli námitku.

6.4 Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z podmínek stanovených v čl. 18 GDPR. Například v případě, že zpochybníte přesnost údajů, máte právo omezit zpracování na dobu nezbytnou k tomu, abychom mohli přesnost údajů ověřit.

6.5 Právo odvolat souhlas

V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Toto odvolání se vztahuje pouze na budoucí zpracování údajů, tzn. zpracování údajů, které proběhlo do doby, než dojde k odvolání, je v tomto případě i nadále v souladu se zákonem.

6.6 Právo vznést námitku

Pokud je námi prováděné zpracování údajů založeno na oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (viz výše uvedený právní základ týkající se každé činnosti zpracování údajů), máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo podat námitku. Námitku proti námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů proto můžete vznést ve všech případech, kdy existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace. Pokud neexistují prokazatelně přesvědčivé důvody ke zpracování, které vyžadují ochranu a které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebudeme vaše osobní údaje po podání vaší námitky dále zpracovávat.

V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy. V takovém případě již nebudeme vaše údaje za tímto účelem zpracovávat.

6.7 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. V případě dotazů nebo stížností týkajících se ochrany údajů ve společnosti Storck vám však doporučujeme obrátit se nejprve na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 1).

Při návštěvě webových stránek nejste právně ani smluvně povinni poskytnout společnosti Storck osobní údaje. Pro využití v určitých oblastech (zejména v případě kontaktního formuláře nebo propagačních soutěží) však může být pro zpracování vaší žádosti nebo realizaci propagačních soutěží poskytnutí vašich údajů nezbytné.

Společnost Storck vaše osobní údaje nevyužívá k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

V důsledku nových právních požadavků, podnikatelských rozhodnutí nebo technického vývoje mohou být u našich zásad ochrany osobních údajů vyžadovány změny. Tyto zásady ochrany osobních údajů pak budou odpovídajícím způsobem upraveny. Aktuální verzi vždy naleznete na našich webových stránkách.